Search
  • NSN Law Bulletin

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği

27 Ağustos 2022 Cumartesi tarihli ve 31936 sayılı Resmî Gazete’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından “Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği” yayımlanmıştır.

İlgili Yönetmelik ile 06.07.2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.


Eski Yönetmelikten farklı olarak tanımlar kısmına bir çok değişiklik yapılmıştır. Bunların başında “İntermodal taşımacılık” eklenmiş, “Kombine Taşımacımalık” ayrı bir başlık olarak ancak tanımı değiştirilerek korunmuştur.

d) İntermodal taşımacılık: Yüklerin aynı taşıma birimi içerisinde karayolu, denizyolu ve demiryolu türleri arasında art arda iki veya ikiden fazla taşıma türü kullanılarak yapılan ve taşıma türü değişimlerinde sadece yükün içinde bulunduğu taşıma biriminin elleçlendiği taşımacılık faaliyetini,


e) Kombine taşımacılık: Taşımacılığın büyük kısmının demiryolu, iç suyolu veya denizyoluyla, taşımanın başlangıç veya son etabının ise mümkün olan en kısa mesafeyle karayoluyla yapıldığı intermodal taşımacılığı,

En önemli değişiklik ise “Taşıma işleri organizatörü” (TİO) tanımında yapılmıştır. Eski yönetmelikte sorumluluk yönünden oluşan gri alanlar ve uygulamadaki tartışmalar giderilmek istenmiş ve daha net ifadelere yer verilmiştir. Her şeyden evvel TİO artık tartışmasız bir şekilde “taşımacı” olarak kabul edilmiştir. Akabinde “taşımacı” tanımı da Kendi nam ve hesabına taşımayı bir ücret karşılığı üstlenen gerçek veya tüzel kişi olarak tanılandırılmıştır.


i) Taşıma işleri organizatörü: Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın taşımacılık sıfatı ile faaliyet gösterenlere getirdikleri yükümlülük ve sorumluluklar çerçevesinde taşımacı kabul edilerek, ilgili mevzuatlara göre eşya ve kargo taşımacılığı alanında yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler ile uluslararası anlaşmalara uygun olmak şartıyla, eşya taşımacılığı alanında faaliyet gösteren yabancı plakalı taşıtların imkan, kabiliyet ve kapasiteleri ile gerektiğinde diğer taşıma türlerinden de yararlanarak veya bunları kullanarak kombine taşımacılık dahil kendi nam ve hesabına eşya ve kargo taşıması yaptırarak taşıma faturası düzenleyen gerçek ve tüzel kişileri,


l) Taşımacı: Kendi nam ve hesabına taşımayı bir ücret karşılığı üstlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

Yine yapılan düzenlemede “yük taşımacılığı” kavramı yerini “eşya ve kargo taşımacılığı” kavramı almış, “taşımacı” kavramına da “ücret” unsuru eklenmiştir.


Diğer yandan TOİ yetki belgesi verilmesi, yenilenmesi ve başvuru şartları kapsamında da birtakım değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır. Bu değişikliklere ücretler, başvuru incelemesi süresi, yetki belgelerinin süreleri ve yetki belgelerinin yenilenme süresi dahildir. Yapılan değişikliklerin yanında yetki belgelerinin değiştirilmesi, gerçek kişinin ölümü halindeki durumu, devir olarak kabul edilemeyecek haller ve yetki belgesi iptali ile faaliyet durdurma ile ilgili yeni maddeler eklenmiştir.


Dördüncü bölümde ise “mesleki yeterlilik belgesi” şartı getirilmiştir. Genel sorumluluklar ve yükümlülükler bölümünde değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır.


Beşinci bölümde idari para cezaları arttırılmıştır.


Altıncı bölümde ise yetki belgesi ücretlerinde değişiklikler olmuştur.


Eski yönetmelikte 25. Maddede yer alan “tahkim” usulünün uygulanabilineceğine ilişkin düzenleme kaldırılmıştır. Geçici maddeler çerçevesinde de çeşitli eklemeler ve değişiklikler yapılmış olup TİO yetki belgesi ücretinde indirim yapılmasına dahil hususlar düzenlenmiş ve geçici madde 5’in 1. ve 3. fıkralarında bahsedilen indirimlerin uygulanması için son tarih olarak 14/07/2023 kararlaştırılmıştır.


Yönetmelik geçiş düzenlemeleri gibi istisnalar hariç yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Bahse konu yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220827-2.htm


Yazar: Ahmet Murat Gazioğlu


İrtibat: murat.gazioglu@nsn-law